• |
  • Meniny má:Lívia

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov

V školskom roku 2017/2018 má SOŠ dopravná v Prešove 
nasledovný plán pre otvorenie 1. ročníkov denného štúdia:

Odbor
Kód odboru
Dĺžka štúdia
zameranie
Počet žiakov
Počet tried
Študijný odbor
mechnik elektrotechnik
2697 K 4 roky na autoelektroniku 30 1
Učebný odbor
autoopravár
2487 H3 roky01 mechanik 40 1 1/3
02 elektrikár 10 1/3
03 karosár 10 1/3
spolu 90 3

 

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie denného štúdia

do 1.ročníkov študijného a učebného odboru  v školskom roku 2017/2018

na SOŠ dopravnej, Konštantínova 2, Prešov


Podľa novely zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a v zmysle doplnenia zákona v §65 ods. 3 sa upravujú podmienky pre prijímacie konania na stredných školách:

Bez prijímacíchskúšok budú na štúdium prijatí podľa zákona č. 245/2008 Z.z. § 65 ods. 3 :

Ø  uchádzači o učebný odbor autoopravár2487 H po splnení kritérií prijímacieho konania , ktoré stanoví prijímacia komisia (špecifikované nižšie)

Ø  uchádzači o študijný odbor mechanik elektrotechnik 2697 K,ktorí v celoslovenskom testovaní deviatakov dosiahli najmenej 90% úspešnosť v SJL aj v MAT (§65 ods.4)

Ostatní záujemcovia o denné štúdium v študijnom odbore  mechanik elektrotechnik budú konať prijímacie skúšky zo SJL a MAT písomnou formou a následným ústnym pohovorom (§ 65 ods. 2)

Ø  Termíny prijímacích skúšok sú určené na:

                         I.kolo:          1.termín - 9.5.2017

                                             2.termín - 11.5.2017

                         II.kolo:         20.6.2017

                                                            

Obsah  a rozsah prijímacej skúšky, ako aj kritéria na jej úspešné vykonanie a kritéria na prijatie na štúdium ,stanovila prijímacia komisia nasledovne:


Kritéria prijímacieho konania pre odbory, v ktorých sa

nebudú konať prijímacie skúšky

t.j. pre učebný odbor autoopravár 2487 H(všetky zamerania):


Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie nižšieho stredného vzdelania( ZŠ) a vyhovujúci zdravotný stav.

Pre stanovenie poradia úspešnostiv prijímacom konaníje bodované nasledovné:

a)úspešnosť na testovaní v 9. ročníku:                        100 90% . . .  20b

            89 80%  . . .18b

      79 – 70% . . .16b

      69 – 60%  . . .14b

      59 – 50% . . . 12b

      49 – 40% . . . 10b

      39 – 30% . . .   8b

      29 – 20% . . .    4b

     19 – 10% . . .   2b

      9 – 0 % . . .0b

d)    v prípade rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači so ZPS podľa rozhodnutia posudkovej komisie soc. zabezpečenia.

Žiakom, ktorí sa v stanovenom termíne nezúčastnia na zápise, bude zrušené rozhodnutie  o prijatí a na vzniknuté voľné miesta budú prednostne prijatí uchádzači, ktorí si obidve prihlášky podali na SOŠ dopravnú v Prešove na základe odvolacieho konania, prípadne nasledujúci v poradí.

Ak na základe prijímacieho konania v rámci I.kolaprij. skúšok nebude naplnený stanovený počet uchádzačov, uskutoční sa II. kolo PS dňa20.6.2017.

V prípade nenaplnenia  učebného odboru príslušného zamerania min. počtom žiakov, môžu byť so súhlasom zák. zástupcu urobené presuny žiakov medzi učebnými odbormi v rámci školy.


Kritéria prijímacieho konania pre odbory, v ktorých sa

budú konať prijímacie skúšky

t.j. pre študijný odbor mechanik elektrotechnik 2697 K

Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie nižšieho stredného vzdelania (ZŠ) ,vyhovujúci zdravotný stav a úspešné absolvovanie PS z MAT a SJL.

Pre stanovenie poradia úspešnosti v prijímacom konaní je súčet bodov stanovený nasledovne

a)      Počet bodov získaných na prijímacej skúške . . . . .  . . . 60%

Zo SJL- max 30 bodov(30%), z MAT – max 30bodov(30%),t.j. spolu maximálne 60bodov;

b)      podľa úspešnosti na testovaní v 9. ročníku . . . . . . . . . . 40%

Zo SJL- max 20bodov  (20%) , z  MAT-max  20bodov (20%),t.j. spolu maximálne                      40bodov.                 

Úspešnosť T9 -platí pre SJL aj MAT:                             100 90% . . . 20b

             89 80%  . . .18b

      79 – 70% . . .16b

      69 – 60%  . . .14b

      59 – 50% . . . 12b

      49 – 40% . . . 10b

      39 – 30% . . .   8b

      29 – 20% . . .    4b

      20 – 10% . . . 2b

 

  9 – 0 % . . .0b

c)      v prípade rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači so ZPS podľa rozhodnutia posudkovej komisie soc. zabezpečenia.

d)     žiakom, ktorí sa v stanovenom termíne nezúčastnia na zápise, bude zrušené rozhodnutie  o prijatí a na vzniknuté voľné miesta budú prednostne prijatí uchádzači, ktorí si obidve prihlášky podali na SOŠ dopravnú v Prešove na základe odvolacieho konania, resp. nasledujúci v poradí.

e)      Ak na základe prijímacieho konania v rámci I.kola prij. skúšok nebude naplnený stanovený počet uchádzačov, uskutoční sa II. kolo PS 20.6.2017.

Podmienky prijímacieho konania sú  schválené pedagogickou radoua Radou školy .

                                                                                                Mgr. Jozef Labanc
                                                                                                          riaditeľ