• |
  • Meniny má:Sláva, Slávka

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.roč. - Nadstavba

Prihláška NŠ .pdf (TU)

Prijímacie konanie

 do 1.ročníkov nadstavbového štúdia v školskom roku 2017/2018

na SOŠ dopravnej, Konštantínova 2, Prešov

 

Podľa novely zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a v zmysle doplnenia zákona v §65 ods. 3 sa upravujú podmienky pre prijímacie konania na stredných školách:

Bez prijímacích skúšok budú na štúdium prijatí podľa zákona č. 245/2008 Z.z. § 65 ods. 3 :

Ø  uchádzači o nadstavbové štúdiumpo splnení kritérií prijímacieho konania, ktoré stanoví prijímacia komisia

(špecifikované nižšie)


Kritéria prijímacieho konania pre nadstavbové štúdium , odbor 2493 L 00 Predaj  a servis vozidiel:

·         PS sa nebudú konať a žiaci  budú prijímaní len na základe výsledkov nadväzujúceho štúdia na SOŠ/SOU , umiestnení na olympiádach a súťažiach súvisiacich s príslušným študijným odborom.

·         Podmienkou  prijatia je vyhovujúci zdravotný stav uchádzača.

·         S prihláškou na štúdium je potrebné predložiť:- výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške a vysvedčenia za 1. -3. ročník na SOU/SOŠ.

·         Uchádzači budú prijímaní na základe prospechu z SOU/SOŠ – 1., 2. a 3.ročník koncoročné výsledky, resp.3.roč. výsledky za 1.polrok (ak v aktuálnom roku  končia 3.ročník).

·         Za prospechový priemer im budú pridelené body:

Priemer známok :       1,0 –  1,2 . . . 100b

                                   1,21 – 1,4. . . 95b

                                   1,41 – 1,6 . . .90b

                                   1,61 – 1,8 . . . 85b

                                   1,81 – 2,0 . . . 80b

                                   2,01 – 2,2 . . . 75b

                                   2,21 – 2,4 . . .70b

                                   2,41 – 2,6 . . .65b

                                   2,61 – 2,8 . . .60b

                                   2,81 – 3,0 . . . 55b

                                   3,01 – 3,2 . . .50b

                                   3,21 – 3,4 . . .40b

                                   3,41 – 3,6 . . . 30b

                                   3,61 – 3,8 . . .20b

                                   3,81 – 4,0 . . . 10b

                                   4,01 a viac . . .0b

·         V prípade, že počet záujemcov presiahne možnosti  školy, žiaci budú prijatí na základe poradia, ktoré stanoví počet získaných bodov .

·         K celkovému súčtu bodov sa pripočítajú body za úspešne umiestnenie na  súťažiach súvisiacich s príslušným študijným odborom:          1. miesto . . 5b

                2. miesto . . .4b

                3.miesto . . . 3b

                za oblastné a vyššie . . . 10b

·         za zníženie známok zo správania sa odpočítavajú body:

                                                                uspokojivé (2). . . -2b

                                                                menej uspokojivé (3)  . . . -3b

                                                                neuspokojivé (4) . . . -4b

Prihlášky na nadstavbové štúdium je potrebné doručiť spolu s požadovanými dokladmi  do školy v termíne do 31. mája 2017.

I.    kolo prijímacieho konania a zápis do NŠ sa bude konať 19.-23.6.2017.

    II. kolo prijímacieho konania pre NŠ bude 14.-25.8.2017.

Podmienky prijímacieho konania sú schválené pedagogickou radou a Radou školy                                                                                                 Mgr. Jozef Labanc
                                                                                                             riaditeľ