• |
  • Meniny má:Aurel

História

História našej školy.
 
Sídlom Strednej odbornej školy dopravnej v Prešove je dvojposchodová budova na Konštantínovej ulici a novozrekonštruované priestory praktického vyučovania na Duklianskej ulici v Prešove. Dnes už viac ako storočnú budovu na Konštantínovej ul. projektoval v rokoch 1895-96 Žigmund Herceg pre ženský učiteľský ústav. Po roku 1918 bol tento ústav pretvorený na Strednú koedukačnú školu, hudobnú školu, 8-ročnú strednú školu, 11-ročnú strednú školu a základnú deväťročnú školu. Zo známych osobností na našej škole pôsobil klasik slovenskej hudby Mikuláš Moyzes (1874-1944). Pri vstupe do hlavnej budovy je umiestnená pamätná mramorová tabuľa tohto velikána.

Stredné odborné učilište dopravné  bolo zriadené 1. septembra 1984. Zriaďovateľom bolo ČSAO n.p. Košice. Výuka žiakov prebiehala na teoretickom a praktickom vyučovaní, ktoré zabezpečovalo 116 zamestnancov, z toho 65 pedagogických a 51 nepedagogických zamestnancov. Žiaci učebných odborov prešli z UŠ Prešov, úsek praktického vyučovania vyrástol na základoch bývalého SPV ČSAO Prešov. Škola vlastnila aj internát na Petrovianskej ulici s kapacitou cca. 200 miest. Žiaci mali možnosť absolvovať autoškolu a zváračskú školu vo vlastných podmienkach. Od 1.1.2009 škola bola premenovaná na Strednú odbornú školu dopravnú.

SOŠ dopravná sa stala centrom prípravy mladých ľudí pre výkon robotníckeho povolania v učebných odboroch mechanik opravár, klampiar a lakovník pre celú severovýchodnú časť východoslovenského regiónu. Neskôr k týmto odborom pribudli učebné odbory autoelektrikár, čalúnnik a študijný odbor mechanik elektronik.

Z výmenných družobných stykov môžeme spomenúť spoluprácu so školami v NDR, Poľsku, Holandsku, Taliansku.
Po prevratnom roku 1989 nastali aj na našej škole organizačné zmeny. Zriaďovateľom sa stalo Ministerstvo školstva SR, neskôr Krajský úrad Prešov a v súčasnosti Úrad Prešovského samosprávneho kraja.

 

Zloženie vedenia školy od jej vzniku:

1984-1989 JUDr. Milan Šušor – riaditeľ
Gabriela Gašparovičová – zást. riad. pre TV
Ing. Pavol Adamčík – zást. riad. pre TV
Mgr. Lívia Hanzelyová – zást. riad. pre TV
Vojtech Motýľ – zást. riad. pre PV
PhDr. Jozef Stanislav – zást. riad. pre VMV

1990-1991 Vojtech Motýľ – poverený zastupovaním, zást. riad. pre PV
Ing. Ľudmila Dzadíková – zást. riad. pre TV
PhDr. Anna Švorcová – zást. riad. pre TV
Mgr. Viera Miklošková – zást. riad. pre VMV

1991-1994 Oto Banda – riaditeľ
Teodora Füredyová – zást. riad. pre TV
Mgr. Mária Kiniková – zást. riad pre TV
Ing. Jozef Riňák – zást. riad. pre PV

1994-1999 PhDr. Jozef Stanislav – riaditeľ
Mgr. František Dzurenko – zást. riad. pre TV
Ing. Gabriela Burdeláková – zást. riad. pre TV
Ing. Pavol Adamčík – zást. riad. pre PV

1999-po súčasnosť - Mgr. Jozef Labanc – riaditeľ
Teodora Füredyová – zást. riad. pre TV (do júna 1999)
Mgr. Mária Kiniková – zást. riad. pre TV (do marca 2009)
Ing. Mária Marcinčínová – zást. riad. pre TV
Ing. Magdaléna Sarnovská – zást. riad. pre TV
Ing. Tibor Porubän – zást. riad. pre TV
Bc. Vojtech Motýľ – zást. riad. pre PV (do ...)


V súčasnosti na našej škole študuje cca 223 žiakov, výuku zabezpečuje 21 pedagogických zamestnancov a 15 nepedagogických zamestnancov. Škola je zaradená do projektu Pilotného centra Cechu predajcov a servisov motorových priemyslov. Usilujeme sa udržať úroveň výuky s tempom vývoja automobilového priemyslu a udržať vysoký trend, aby naši absolventi boli na požadovanej odbornej úrovni a pripravení reprezentovať školu aj v podmienkach EÚ.