• |
  • Meniny má:Lívia

Podmienky prij. skúšky

            Stredná odborná škola dopravná          
      Konštantínova 2, 080 01 Prešov

KOD ŠKOLY: 678419                                                                                                                                                                                                                        

Nadstavbové štúdium(TU)


V školskom roku 2017/2018 má SOŠ dopravná v Prešove 
nasledovný plán pre otvorenie 1. ročníkov denného štúdia:

Odbor
Kód odboru
Dĺžka štúdia
zameranie
Počet žiakov
Počet tried
Študijný odbor
mechnik elektrotechnik
2697 K 4 roky na autoelektroniku 30 1
Učebný odbor
autoopravár
2487 H3 roky01 mechanik 40 1 1/3
02 elektrikár 10 1/3
03 karosár 10 1/3
spolu 90 3

 


Prijímacie skúšky a prijímacie konanie denného štúdia

do 1.ročníkov študijného a učebného odboru  v školskom roku 2017/2018

na SOŠ dopravnej, Konštantínova 2, Prešov


Podľa novely zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a v zmysle doplnenia zákona v §65 ods. 3 sa upravujú podmienky pre prijímacie konania na stredných školách:

Bez prijímacích skúšok budú na štúdium prijatí podľa zákona č. 245/2008 Z.z. § 65 ods. 3 :

Ø  uchádzači o učebný odbor autoopravár2487 H po splnení kritérií prijímacieho konania , ktoré stanoví prijímacia komisia (špecifikované nižšie)

Ø  uchádzači o študijný odbor mechanik elektrotechnik 2697 K,ktorí v celoslovenskom testovaní deviatakov dosiahli najmenej 90% úspešnosť v SJL aj v MAT (§65 ods.4)

Ostatní záujemcovia o denné štúdium v študijnom odbore  mechanik elektrotechnik budú konať prijímacie skúšky zo SJL a MAT písomnou formou a následným ústnym pohovorom (§ 65 ods. 2)

Ø  Termíny prijímacích skúšok sú určené na:

                           I.kolo:                  1.termín - 9.5.2017

                                                       2.termín - 11.5.2017

                           II.kolo:          20.6.2017

 

Obsah  a rozsah prijímacej skúšky, ako aj kritéria na jej úspešné vykonanie a kritéria na prijatie na štúdium ,stanovila prijímacia komisia nasledovne:


Kritéria prijímacieho konania pre odbory, v ktorých sa

nebudú konať prijímacie skúšky

t.j. pre učebný odbor autoopravár 2487 H(všetky zamerania) :


Podmienkou prijatiaje úspešné ukončenie nižšieho stredného vzdelania( ZŠ) a vyhovujúci zdravotný stav.

Pre stanovenie poradia úspešnostiv prijímacom konaníje bodované nasledovné:

a)úspešnosť na testovaní v 9. ročníku:              100 90% . . .  20b

            89 80%  . . . 18b

      79 – 70% . . . 16b

      69 – 60%  . . .14b

      59 – 50% . . . 12b

      49 – 40% . . . 10b

      39 – 30% . . .   8b

      29 – 20% . . .  4b

      19 – 10% . . .  2b

      9 – 0 % . . . 0b

d)    v prípade rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači so ZPS podľa rozhodnutia posudkovej komisie soc. zabezpečenia.

Žiakom, ktorí sa v stanovenom termíne nezúčastnia na zápise, bude zrušené rozhodnutie  o prijatí a na vzniknuté voľné miesta budú prednostne prijatí uchádzači, ktorí si obidve prihlášky podali na SOŠ dopravnú v Prešove na základe odvolacieho konania, prípadne nasledujúci v poradí.

Ak na základe prijímacieho konania v rámci I.kola prij. skúšok nebude naplnený stanovený počet uchádzačov, uskutoční sa II. kolo PS dňa20.6.2017.

V prípade nenaplnenia  učebného odboru príslušného zamerania min. počtom žiakov, môžu byť so súhlasom zák. zástupcu urobené presuny žiakov medzi učebnými odbormi v rámci školy.

 

Kritéria prijímacieho konania pre odbory, v ktorých sa

budú konať prijímacie skúšky

t.j. pre študijný odbormechanik elektrotechnik 2697 K

Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie nižšieho stredného vzdelania (ZŠ) ,vyhovujúci zdravotný stav a úspešné absolvovanie PS z MAT a SJL.

Pre stanovenie poradia úspešnosti v prijímacom konaní je súčet bodov stanovený nasledovne

a)      Počet bodov získaných na prijímacej skúške . . . . .  . . . 60%

Zo SJL- max 30 bodov(30%), z MAT – max 30bodov(30%),t.j. spolu maximálne 60bodov;

b)      podľa úspešnosti na testovaní v 9. ročníku . . . . . . . . . . 40%

Zo SJL- max 20bodov  (20%) , z  MAT-max  20bodov (20%),t.j. spolu maximálne                      40bodov.                 

Úspešnosť T9 -platí pre SJL aj MAT:                            10090% . . . 20b

            89 80%  . . .18b

      79 – 70% . . .16b

      69 – 60%  . . .14b

      59 – 50% . . . 12b

      49 – 40% . . . 10b

      39 – 30% . . .  8b

      29 – 20% . . .  4b

      20 – 10% . . . 2b

 9 – 0 %  . . .  0b

c)      v prípade rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači so ZPS podľa rozhodnutia posudkovej komisie soc. zabezpečenia.

d)     žiakom, ktorí sa v stanovenom termíne nezúčastnia na zápise, bude zrušené rozhodnutie  o prijatí a na vzniknuté voľné miesta budú prednostne prijatí uchádzači, ktorí si obidve prihlášky podali na SOŠ dopravnú v Prešove na základe odvolacieho konania, resp. nasledujúci v poradí.

e)      Ak na základe prijímacieho konania v rámci I.kola prij. skúšok nebude naplnený stanovený počet uchádzačov, uskutoční sa II. kolo PS 20.6.2017.

Podmienky prijímacieho konania sú  schválené pedagogickou radou a Radou školy .

                                                                                               Mgr. Jozef Labanc
                                                                                                         riaditeľ     

 

Prihláška na Nadstavbové štúdium .pdf (TU)

 

Prijímacie konanie

 do 1.ročníkov nadstavbového štúdia v školskom roku 2017/2018

na SOŠ dopravnej, Konštantínova 2, Prešov

Podľa novely zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a v zmysle doplnenia zákona v §65 ods. 3 sa upravujú podmienky pre prijímacie konania na stredných školách:

Bez prijímacích skúšok budú na štúdium prijatí podľa zákona č. 245/2008 Z.z. § 65 ods. 3 :

Ø  uchádzači o nadstavbové štúdiumpo splnení kritérií prijímacieho konania, ktoré stanoví prijímacia komisia

(špecifikované nižšie)


Kritéria prijímacieho konania pre nadstavbové štúdium , odbor 2493 L 00 Predaj  a servis vozidiel:

·         PS sa nebudú konať a žiaci  budú prijímaní len na základe výsledkov nadväzujúceho štúdia na SOŠ/SOU , umiestnení na olympiádach a súťažiach súvisiacich s príslušným študijným odborom.

·         Podmienkou  prijatia je vyhovujúci zdravotný stav uchádzača.

·         S prihláškou na štúdium je potrebné predložiť:- výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške a vysvedčenia za 1. -3. ročník na SOU/SOŠ.

·         Uchádzači budú prijímaní na základe prospechu z SOU/SOŠ – 1., 2. a 3.ročník koncoročné výsledky, resp.3.roč. výsledky za 1.polrok (ak v aktuálnom roku  končia 3.ročník).

·         Za prospechový priemer im budú pridelené body:

Priemer známok :       1,0 –  1,2 . . . 100b

                                   1,21 – 1,4. . . 95b

                                   1,41 – 1,6 . . .90b

                                   1,61 – 1,8 . . . 85b

                                   1,81 – 2,0 . . . 80b

                                   2,01 – 2,2 . . . 75b

                                   2,21 – 2,4 . . .70b

                                   2,41 – 2,6 . . .65b

                                   2,61 – 2,8 . . .60b

                                   2,81 – 3,0 . . . 55b

                                   3,01 – 3,2 . . .50b

                                   3,21 – 3,4 . . .40b

                                   3,41 – 3,6 . . . 30b

                                   3,61 – 3,8 . . .20b

                                   3,81 – 4,0 . . . 10b

                                   4,01 a viac . . .0b

·         V prípade, že počet záujemcov presiahne možnosti  školy, žiaci budú prijatí na základe poradia, ktoré stanoví počet získaných bodov .

·         K celkovému súčtu bodov sa pripočítajú body za úspešne umiestnenie na  súťažiach súvisiacich s príslušným študijným odborom:                               1. miesto . . 5b

                2. miesto . . .4b

                3.miesto . . . 3b

                za oblastné a vyššie . . . 10b

·         za zníženie známok zo správania sa odpočítavajú body:

                                                                uspokojivé (2). . . -2b

                                                                menej uspokojivé (3)  . . . -3b

                                                                neuspokojivé (4) . . . -4b

Prihlášky na nadstavbové štúdium je potrebné doručiť spolu s požadovanými dokladmi  do školy v termíne do 31. mája 2017.

I.    kolo prijímacieho konania a zápis do NŠ sa bude konať 19.-23.6.2017.

        II. kolo prijímacieho konania pre NŠ bude 14.-25.8.2017.

Podmienky prijímacieho konania sú schválené pedagogickou radou a Radou školy
                                                                                      Mgr. Jozef Labanc
                                                                                              riaditeľ