• |
  • Meniny má:Eleonóra

Podmienky prij. skúšky

            Stredná odborná škola dopravná          
      Konštantínova 2, 080 01 Prešov

KOD ŠKOLY: 678419                                                                                   

Nadstavbové štúdium(TU)                      


 

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie denného štúdia

do 1.ročníkov študijného a učebného odboru  v školskom roku 2018/2019

na SOŠ dopravnej, Konštantínova 2, Prešov


Podľa novely zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a v zmysle doplnenia zákona v §65 ods. 3 sa upravujú podmienky pre prijímacie konania na stredných školách:

Bez prijímacíchskúšok budú na štúdium prijatí podľa zákona č. 245/2008 Z.z. § 65 ods. 3 :

Ø  uchádzači o učebný odbor autoopravár 2487 H po splnení kritérií prijímacieho konania , ktoré stanoví prijímacia komisia (špecifikované nižšie)

Ø  uchádzači o študijný odbor mechanik elektrotechnik 2697 K , ktorí v celoslovenskom testovaní deviatakov dosiahli najmenej 90% úspešnosť v SJL aj v MAT (§65 ods.4)

Ostatní záujemcovia o denné štúdium v študijnom odbore  mechanik elektrotechnik budú konať prijímacie skúšky zo SJL a MAT písomnou formou  (§ 65 ods. 2).

Ø  Termíny prijímacích skúšok sú určené na:  I. kolo:     1.termín – 14.5.2018

                          2.termín – 17.5.2018

                                                                                          II. kolo:    19.6.2018

 Obsah  a rozsah prijímacej skúšky, ako aj kritéria na jej úspešné vykonanie a kritéria na prijatie na štúdium ,stanovila prijímacia komisia nasledovne:


Kritéria prijímacieho konania pre odbory, v ktorých sa

nebudú konať prijímacie skúšky

t.j.pre učebný odbor autoopravár 2487 H(všetky zamerania):


Podmienkou prijatia jeúspešné ukončenie nižšieho stredného vzdelania( ZŠ) a vyhovujúci zdravotný stav.

Pre stanovenie poradia úspešnosti v prijímacom konaní je bodované nasledovné:

a) úspešnosť na testovaní v 9. ročníku - SJL + MAT, daná súčtom ( každý predmet hodnotený samostatne):   

                                                                                              100 - 90% . . .  20b

                  89 - 80%  . . .18b

           79 – 70% . . .16b

           69 – 60%  . . .14b

           59 – 50% . . . 12b

           49 – 40% . . . 10b

           39 – 30% . . .   8b

           29 – 20% . . .   6b

19  – 10% . . .   4b

           9 – 0 % . . .   0b


b)    v prípade rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači so ZPS podľa       rozhodnutia posudkovej komisie soc. zabezpečenia  a úspešní riešitelia súťaží zameraných na zručnosti súvisiace s odborom štúdia.


Žiakom, ktorí sa v stanovenom termíne nezúčastnia na zápise, bude zrušené rozhodnutie  o prijatí a na vzniknuté voľné miesta budú prednostne prijatí uchádzači, ktorí si obidve prihlášky podali na SOŠ dopravnú v Prešove na základe odvolacieho konania, prípadne nasledujúci v poradí.

Ak na základe prijímacieho konania v rámci I. kola  prij. skúšok nebude naplnený stanovený počet uchádzačov, uskutoční sa II. kolo PS dňa 19.6.2018.

V prípade nenaplnenia  učebného odboru príslušného zamerania min. počtom žiakov, môžu byť so súhlasom zák. zástupcu urobené presuny žiakov medzi učebnými odbormi v rámci školy.


Kritéria prijímacieho konania pre odbory, v ktorých sa

budú konať prijímacie skúšky

t.j. pre študijný odbor mechanik elektrotechnik 2697 K


Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie nižšieho stredného vzdelania (ZŠ) ,vyhovujúci zdravotný stav a úspešné absolvovanie PS z MAT a SJL.

Za úspešné zvládnutie prijímacích skúšok – „vyhovel“ – sa považuje dosiahnutie minimálne 5 bodov z maximálne 30 bodov z predmetu.

Pre stanovenieporadia úspešnostiv prijímacom konaní je súčet bodov stanovený nasledovne :

a)      Počet bodov získaných na prijímacej skúške . . . . .  . . . 60%

Zo SJL- max 30 bodov (30%), z MAT – max 30bodov (30%) , t.j. spolu maximálne 60 bodov;

b)      podľa úspešnosti na testovaní v 9. ročníku . . . . . . . . . . 40%

Zo SJL- max 20bodov  (20%) , z  MAT- max  20bodov (20%) , t.j. spolu maximálne  40 bodov.                                                                         

Úspešnosť T9 -platí pre SJL aj MAT:                                       100 - 90% . . .  20b

              89 - 80%  . . .18b

      79 – 70% . . .16b

      69 – 60%  . . .14b

      59 – 50% . . . 12b

      49 – 40% . . . 10b

      39 – 30% . . .   8b

      29 – 20% . . .    6b

20    – 10% . . .   4b

   9 – 0 % . . .    0b


c)      v prípade rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači so ZPS podľa rozhodnutia posudkovej komisie soc. zabezpečenia a úspešní riešitelia súťaží zameraných na zručnosti súvisiace s odborom štúdia.

d)     žiakom, ktorí sa v stanovenom termíne nezúčastnia na zápise, bude zrušené rozhodnutie  o prijatí a na vzniknuté voľné miesta budú prednostne prijatí uchádzači, ktorí si obidve prihlášky podali na SOŠ dopravnú v Prešove na základe odvolacieho konania, resp. nasledujúci v poradí.

e)      Ak na základe prijímacieho konania v rámci I. kola prijímacích skúšok nebude naplnený stanovený počet uchádzačov, uskutoční sa II. kolo PS 19.6.2018.


Podmienky prijímacieho konania sú prerokované a schválené pedagogickou radou  dňa 26.3.2018 .

                                                                                                                 Mgr. Jozef Labanc
                                                                                                                         riaditeľ

 

 

Prihláška na Nadstavbové štúdium .pdf (TU)

 

 

Prijímacie konanie

 do 1.ročníkov nadstavbového štúdia v školskom roku 2018/2019

na SOŠ dopravnej, Konštantínova 2, Prešov

 

Podľa novely zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a v zmysle doplnenia zákona v §65 ods. 3 sa upravujú podmienky pre prijímacie konania na stredných školách:

Bez prijímacích skúšok budú na štúdium prijatí podľa zákona č. 245/2008 Z.z. § 65 ods. 3 :

Ø  uchádzači o nadstavbové štúdiumpo splnení kritérií prijímacieho konania, ktoré stanoví prijímacia komisia

(špecifikované nižšie)


Kritéria prijímacieho konania pre nadstavbové štúdium , odbor 2493 L 00 Predaj  a servis vozidiel:

·         PS sa nebudú konať a žiaci  budú prijímaní len na základe výsledkov nadväzujúceho štúdia na SOŠ/SOU , umiestnení na olympiádach a súťažiach súvisiacich s príslušným študijným odborom.

·         Podmienkou  prijatia je vyhovujúci zdravotný stav uchádzača.

·         S prihláškou na štúdium je potrebné predložiť:- výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške a vysvedčenia za 1. -3. ročník na SOU/SOŠ.

·         Uchádzači budú prijímaní na základe prospechu z SOU/SOŠ – 1., 2. a 3.ročník koncoročné výsledky, resp.3.roč. výsledky za 1.polrok (ak v aktuálnom roku  končia 3.ročník).

·         Za prospechový priemer im budú pridelené body:

Priemer známok :       1,0 –  1,2 . . . 100b

                                   1,21 – 1,4. . . 95b

                                   1,41 – 1,6 . . .90b

                                   1,61 – 1,8 . . . 85b

                                   1,81 – 2,0 . . . 80b

                                   2,01 – 2,2 . . . 75b

                                   2,21 – 2,4 . . .70b

                                   2,41 – 2,6 . . .65b

                                   2,61 – 2,8 . . .60b

                                   2,81 – 3,0 . . . 55b

                                   3,01 – 3,2 . . .50b

                                   3,21 – 3,4 . . .40b

                                   3,41 – 3,6 . . . 30b

                                   3,61 – 3,8 . . .20b

                                   3,81 – 4,0 . . . 10b

                                   4,01 a viac . . .0b

·         V prípade, že počet záujemcov presiahne možnosti  školy, žiaci budú prijatí na základe poradia, ktoré stanoví počet získaných bodov .

·         K celkovému súčtu bodov sa pripočítajú body za úspešne umiestnenie na  súťažiach súvisiacich s príslušným študijným odborom:    

                                                                                           1. miesto . . 5b

                2. miesto . . .4b

                3.miesto . . . 3b

                za oblastné a vyššie . . . 10b

·         za zníženie známok zo správania sa odpočítavajú body:

                                                                uspokojivé (2). . . -2b

                                                                menej uspokojivé (3)  . . . -3b

                                                                neuspokojivé (4) . . . -4b

Prihlášky na nadstavbové štúdium je potrebné doručiť spolu s požadovanými dokladmi  do školy v termíne do 31. mája 2018.

I.    kolo prijímacieho konania a zápis do NŠ sa bude konať 18.-22.6.2018.

       II. kolo prijímacieho konania pre NŠ bude 13.-24.8.2018.

Podmienky prijímacieho konania sú prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 26.3.2018


V Prešove dňa             26.3.2018                                                                  Mgr. Jozef Labanc
                                                                                                                              riaditeľ