• |
  • Meniny má:Edmund

Študijné odbory

Študijné 4-ročné odbory, ukončené maturitnou skúškou a výučným listom

   
2697 K  mechanik elektrotechnik

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie ZŠ, zdravotná spôsobilosť a úspešné absolvovanie prijímacích skúšok


Profil a uplatnenie:
Absolvent študijného odboru mechanik elektrotechnik je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce v rôznych elektrotechnických činnostiach od projektovania, výroby a montáže, ako aj v prevádzke elektrotechnických zariadení s ohľadom na odborné zameranie, ktoré sa profiluje skladbou odborných predmetov. Absolvent ovláda základné princípy elektrotechnickej , elektronickej a riadiacej automatiky a konštrukcie automobilov. Absolvent tohto štúdia je schopný vykonávať odborné práce v oblasti ako odborný elektrotechnický pracovník pre diagnostiku, servis a opravy elektronických zariadení motorových vozidiel.

Po absolvovaní tohto študijného odboru je pripravený aj na ďalšie štúdium na vysokej škole technického charakteru. Získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci EÚ.3759 K  komerčný pracovník / pracovníčka v doprave

Odbor vhodný pre  dievčatá  a  chlapcov

Podmienky prijatia: úúspešné ukončenie ZŠ, zdravotná spôsobilosť a úspešné absolvovanie prijímacích skúšok


Profil a uplatnenie:
Absolvent je schopný tvorivo myslieť a pohotovo riešiť úlohy a riadiť činnosť na pracovisku. Ovláda písanie na stroji a obsluhu na PC, využíva výpočtovú techniku. Ďalej ovláda činnosť v oblasti organizácie cestnej dopravy, všeobecné ekonomické vzťahy výrobnej činnosti a dopravy, ako aj informačnú sústavu dopravy a služieb, ovláda základné právne normy potrebné pre činnosť medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy. Ovláda 1 svetový jazyk pre umožnenie priameho styku s cudzincami. Po absolvovaní tohto odboru je pripravený na ďalšie štúdium na vysokej škole dopravného a ekonomického zamerania.