• |
 • Meniny má:Gertrúda

Výchovný poradca

Výchovný poradca: PhDr.  Mária  Leitmannová

051/77 23 316
Konzultačné hodiny výchovného poradcu v školskom roku 2017/2018

PÁRNY TÝŽDEŇ:  PONDELOK: 13:25-14:10


STREDA:       08:00-08:45


ŠTVRTOK:    14:20-15:05

NEPÁRNY TÝŽDEŇ:  PONDELOK: 08:00-08:45


STREDA:       14:20-15:05


ŠTVRTOK:    13:25-14:10
Všetky informácie o výchovnom poradenstve, integrácií žiakov, prihlášok na vysoké školy
Vám poskytne naša výchovná poradkyňa
     

 

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2017/2018

Náplň práce výchovného poradcu je stanovená zákonom č. 317/2009  z  24. júna 2009 o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
 
Hlavné úlohy na úseku výchovného poradenstva:

 • plniť úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv v SR
  a predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd z roku 1990
 • prehlbovať poznatky a právne  vedomie žiakov o ľudských hodnotách
 • výchovnými princípmi prispieť ku kultúrnej občianskej vyspelosti dospievajúcej generácie,
  k schopnostiam aktívne a zodpovedne sa zúčastňovať verejného života
 • osobitnú pozornosť venovať realizácii projektu Národného programu podpory zdravia
 • zabezpečiť uplatňovanie zákona o ochrane nefajčiarov v školských priestoroch

Výchovné poradenstvo na našej škole plní úlohu individuálnej konzultačnej činnosti s problémovými žiakmi
a ich rodičmi, učiteľmi, MOV, vychovávateľmi a predstaviteľmi vedenia školy.

Najdôležitejšie úlohy:

 • s pomocou ostatných učiteľov vyhľadávať všetky výchovno – vzdelávacie problémy v  škole
 • pohovory s problémovými žiakmi
 • vedenie písomnej evidencie problémových žiakov
 • konzultačné pohovory s rodičmi problémových žiakov
 • spolupráca s triednymi učiteľmi, kde sú problémoví žiaci
 • konzultácie s MOV
 • pohovory so slabo prospievajúcimi žiakmi a žiakmi so ŠVVP
 • pohovory so žiakmi, ktorí pravidelne zanedbávajú štúdium
 • usmernenie záujemcov o štúdium na VŠ, nadstavbovom štúdiu
 • servisné služby v škole – pedagogické, psychologické, informačné, osvetové,
  sociálno – právne - spolupráca s CPPPaP v Prešove
 • spolupráca so širokým spektrom rôznych subjektov a inštitúcií, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní - so ŠZÚ Prešov, s ČK, s KO PZ Prešov, NÚP
 • v spolupráci  s učiteľmi a MOV návštevy ZŠ v okrese s cieľom informovania žiakov 9. ročníka
  o možnosti štúdia na našej škole
 • pomoc pri organizácii Dňa otvorených dverí
 • pohovory so žiakmi, ktorí majú sklon k šikanovaniu spolužiakov
 • v zmysle dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno – patologickými javmi, monitorovať zmeny správania detí, v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu, bezodkladne riešiť problém v spolupráci
  s vedením školy a ďalšími orgánmi
 • podľa potreby dopĺňať a aktualizovať plán práce VP

 

Aktivity podľa ročníkov:
1. ročník
- spoznávanie  žiakov, pomoc pri adaptácii – riešenie problémov vyplývajúcich z prechodu na iný typ školy
- oboznámenie žiakov s náplňou práce výchovného poradcu
- psychohygienické zásady správneho režimu dňa – prednáška na tému „Efektívna príprava na vyučovanie“
- poradenstvo pre rodičov pri vzdelávacích ťažkostiach detí
2. ročník
- poradenstvo zamerané na pomoc pri optimalizácii osobnostného vývinu
- poradenstvo pri aktuálnych krízových situáciách – konflikty so spolužiakmi, zmeny v rodine – rozvod, zmeny zdravotného stavu
- informácie o možnostiach štúdia na VŠ u nás a v zahraničí
3. ročník
- poradenstvo v oblasti profesijného rozhodovania pre ďalšie štúdium
- využitie počítačového programu „Sprievodca svetom práce
- poradenstvo pre rodičov o možnostiach štúdia na VŠ a nadstavového štúdia
- poradenstvo pri riešení osobnostných problémov, problémov vo vzťahu  žiak – žiak, žiak – učiteľ, dieťa – rodič
4. ročník
- beseda o efektívnej príprave na maturitné skúšky
- beseda s pracovníkmi úradu práce
- beseda na tému “Riziká práce v zahraničí“
- pomoc  pri vyplňaní prihlášky na VŠ