• |
 • Meniny má:Kvetoslava

Moderné vzdelávanie – SOŠ Dopravná v Prešove

                                           

Strednej odbornej škole dopravnej v Prešove bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Moderné vzdelávanie – SOŠ Dopravná v Prešove“ v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

Škola podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (aktuálne Výskumná agentúra) dňa 05.02.2014. Zmluva bola zverejnená dňa 18.02.2014 v Centrálnom registri zmlúv. Termín ukončenia projektu je 30.11.2015.

Cieľ projektu bolo „Zvýšenie kvality vzdelávania na strednej škole smerom k potrebám trhu práce“. Tieto ciele dosiahla škola prostredníctvom aktivít:

 1. Proces analýzy, tvorby a inovácie vzdelávania
 2. Vzdelávanie a zvyšovanie kompetentnosti zamestnancov

Projektové aktivity boli zabezpečené internými pedagogickými pracovníkmi. Ich prácu však podporili taktiež odborníci z externého prostredia a externí dodávatelia služieb. Cieľom ich využitia bola predovšetkým vysoká pridaná hodnota a prínos v podobe nových poznatkov a prístupov. Vzdelávacie aktivity boli doplnené novými učebnými materiálmi a metodickými príručkami vytvorenými pedagógmi, ktorí boli zapojení do projektu. Škola zmodernizovala svoje vybavenie didaktickými zariadeniami, aby bolo možné využiť najmodernejšie metódy výučby.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu

175 574,86 EUR.

 


Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 166 796,11 EUR.Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

www.asfeu.sk

 

 • Projekt „Moderné vzdelávanie
  Strednej odbornej škole dopravnej v Prešove bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Moderné vzdelávanie – SOŠ Dopravná v Prešove“
 • Overovanie implementácie moderného vyučovania
  (klikni TU)
 • Moderné vzdelávanie – SOŠ Dopravná v Prešove
 •